کنترل کیفیت تولید

مواد اولیه و

پروفیل

تولیدی در کارخانه

ویستابست

در آزمایشگاه مجهز این شرکت مورد تست و آزمون های مختلف قرار می گیرند. برخی آزمون هایی که در این آزمایشگاه صورت می پذیرد شامل موارد زیر می باشند:1. بررسی رنگ پروفیل2. اندازه گیری ابعاد پروفیل3. اندازه گیری جرم واحد طول4. اندازه گیری دانسیته پروفیل5. اندازه گیری رطوبت

PVC6. اندازه گیری رطوبت کربنات کلسیم7. آزمون رفتار محصول پس از گرم شدن8. آزمون چارپی9. آزمون ضربه در دمای پایین10. آزمون برگشت حرارتی11. آزمون گوشه جوش خورده12. آزمون انحراف از خط راست13. آزمون ریزش

PVC14. آزمون دانسیته ظاهری

PVC