توری پلیسه و آلومینیوم

توری پلیسه عمودی

(Vertical Plisse)


نشان اختصاری (

V.P

)

حرکت به صورت عمودی بالا به پایین بوده و برای پنجره‌هایی تا ابعاد حداکثر ۱۷۰×۱۰۰سانتیمتر می‌باشد.

توری پلیسه افقی

(Horizontal Plisse)


نشان اختصاری (

H.P

)

حرکت به صورت افقی (راست به چپ یا چپ به راست) بوده و برای درب‌های تراس یا پنجره‌های بزرگ تا ابعاد حداکثر ۲۴۰×۱۲۰ سانتیمتر استفاده می‌گردد.

توری پلیسه افقی دو لنگه

(D.Horizental Plisse)


نشان اختصاری (

D.H.P

)

حرکت به صورت افقی از هر دو طرف بوده و مورد استفاده آن برای درب یا پنجره‌های فرانسوی‌ (مولیون متحرک) یا با عرض بیش از ۱۲۰ سانتیمتر بوده و حداکثر ابعاد آن۲۴۰×۲۳۰ سانتیمتر می‌باشد.

توری رولینگ عمودی

(Vertical Rolling)


نشان اختصاری (

V.R

)

حرکت بصورت عمودی بوده و برای پنجره‌های تا ابعاد حداکثر ۱۷۰×۱۰۰ سانتیمتر می‌باشد.

توری رولینگ افقی

(Horizantal Rolling)


نشان اختصاری (

H.R

)

حرکت بصورت افقی (راست به چپ یا چپ به راست) بوده و برای درب‌های تراس یا پنجره‌های بزرگ تا حداکثر ابعاد ۲۴۰×۱۷۰ سانتیمتر می‌باشد.